เกี่ยวกับสมาคม

DAMA Thailand Chapter Overview

องค์กรสมาคมดาต้า เมเนจเม้นต์ (ประเทศไทย)
ที่ตั้งเลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิทอล เซ็นเตอร์ ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดตั้ง27 มกราคม 2563
ราชกิจจานุเบกษาhttps://dl.parliament.go.th/handle/lirt/579573
นายกสมาคมดร. ธนสาร หงส์ไพศาลวิวัฒน์
วัตถุประสงค์1. ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารข้อมูลที่ถูกต้อง พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี โดยการเปิดอบรม สัมมนา การเรียนการสอน การให้บริการให้คำปรึกษาในสาขาต่าง ๆ การรับรองความรู้และความสามารถบุคลากร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการข้อมูลของสมาชิกและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
3. ร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยรวมทั้งการดำเนินกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกับสมาคม ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
4. ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
6. ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือการพนันอื่น ๆ ในสมาคม