สัมมนาและฝึกอบรม

Datalent Team
โดยกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Datalent Team เป็นโครงการงานบริการวิชาการที่ทำการจัดฝึกอบรม ทีมวิจัย และให้คำปรึกษาทางด้าน วิทยาการข้อมูล (Data Science)  การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) การคุ้มครองข้อมูล (Data Protection) และการบริหารจัดการข้อมูลทั้ง Database และ Data Warehouse เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีพรสวรรค์ทางด้านข้อมูล

หลักสูตรด้านข้อมูลที่เปิดสอน : https://www.datalentteam.com/

ACIS Professional Center

ACIS Professional Center เป็นบริษัทที่ให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และเป็นศูนย์ทดสอบ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) และข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) อย่างมีคุณภาพด้วยนวัตกรรม และความเป็นมืออาชีพ

หลักสูตรด้านข้อมูลที่เปิดสอน : https://training.acisonline.net/

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (The Association of Researcher of Thailand) เป็นสมาคมที่ให้ความสำคัญของการสร้างนักวิจัย โดยพันธกิจหลักในการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ และพัฒนาโครงการฝึกอบรมทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก ซึ่งรวมไปถึงการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) หลักการทางด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI and Data Science)

หลักสูตรด้านข้อมูลที่เปิดสอน : http://www.ar.or.th/Training/NewCourse