สัมมนาและฝึกอบรม

สมาคมดาต้า เมเนจเม้นต์ (ประเทศไทย-กรุงเทพ)

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization) ด้านการบริหารจัดการข้อมูลของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากองค์กร DAMA International ให้เป็น Thailand Chapter อย่างเป็นทางการ มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งรวมไปถึงการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) หลักการทางด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI and Data Science) และการส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ทักษะด้านการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล Certified Data Management Professional (CDMP)

หลักสูตรด้านข้อมูลที่เปิดสอน : https://www.damathailand.org


Datalent Team
โดยกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Datalent Team เป็นโครงการงานบริการวิชาการที่ทำการจัดฝึกอบรม ทีมวิจัย และให้คำปรึกษาทางด้าน วิทยาการข้อมูล (Data Science)  การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) การคุ้มครองข้อมูล (Data Protection) และการบริหารจัดการข้อมูลทั้ง Database และ Data Warehouse เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีพรสวรรค์ทางด้านข้อมูล

หลักสูตรด้านข้อมูลที่เปิดสอน : https://www.datalentteam.co


สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy)

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล : Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA เป็นบริการรูปแบบพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. โดยจะทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

หลักสูตรด้านข้อมูลที่เปิดสอน : http://tdga.dga.or.th


สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (The Association of Researcher of Thailand) เป็นสมาคมที่ให้ความสำคัญของการสร้างนักวิจัย โดยพันธกิจหลักในการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ และพัฒนาโครงการฝึกอบรมทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก ซึ่งรวมไปถึงการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) หลักการทางด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI and Data Science)

หลักสูตรด้านข้อมูลที่เปิดสอน : http://www.ar.or.th/Training/NewCourse