กรรมการสมาคม

Committee

ดร. ธนสาร หงส์ไพศาลวิวัฒน์
Thanasarn Hongpaisanvivat, PhD

นายกสมาคม
President

ดร. ชติพจน์ ศรีเมือง
Chatipot Srimuang, PhD

อุปนายก
Vice President

คุณสุทธิพงษ์ ครูหงษา
Sutthipong Kuruhongsa

อุปนายก
Vice President

คุณอรชัย ทัศนเมธิน
Orachai Tassanamethin

กรรมการ
Director

ดร. เอกลักษณ์ อิสระมโนรส
Ekkalak Issaramanoros, PhD

กรรมการ
Director

คุณจิดาภา วัฒนภักดี
Jidapa Vattanapakdee

ผู้ช่วยนายกสมาคม
Assistant to President